REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BULINEXLEBORK.PL

Sklep internetowy jest prowadzony przez: 

"BULINEX" SPÓŁKA CYWILNA TERESA KACZYŃSKA & GRZEGORZ KACZYŃSKI

przy ul. Wyczółkowskiego 7/1, 84-300 w Lęborku

REGON: 220158624

NIP: 841-163-42-88

Sklep internetowy prowadzony będzie pod adresem internetowym www.bulinexlebork.pl

SŁOWNICZEK

Regulamin – jest to zapis zasad zakupów w sklepie internetowym.

Umowa kupna – sprzedaży – jest to umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Sklep internetowy – jest to sklep prowadzony przez firmę Bulinex za pośrednictwem Internetu.

Klient – osoba która wypełnia formularz zamówienia, w celu zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

Dni robocze – są to wszystkie dni tygodnia.

Dostawca – jest to osoba, która dostarcza zamówiony produkt (Kurier, Poczta Polska).

Złożenie zamówienia – jest to wypełnienie przez klienta formularza zamówienia, oraz wysłania go za pośrednictwem Internetu do hurtowni internetowej).

Przyjęcie zamówienia – jest to odpowiedź hurtowni internetowej, na przysłany formularz zamówienia, jest to też moment w którym dochodzi do zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

Czas realizacji zamówienia – jest to czas w jakim sklep internetowy zrealizuje zamówienie od momentu wpłacenia, kwoty zamówienia na konto sklepu internetowego, a w przypadku wybrania formy płatności za pobraniem, od momentu przyjęcia i potwierdzenia przez sklep internetowy zamówienia, do momentu, kiedy sklep wyśle zamówiony produkt za pośrednictwem dostawcy (nie wlicza się czasu w jakim dostawca, dostarczy produkt na adres zamówienia).

POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU

 
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową produktów za pośrednictwem sieci Internet,
    Złożenie zamówienia oraz potwierdzenie zamówienia, stanowi zawarcie umowy kupna – sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r, nr 16, poz. 93), zwanym dalej „k.c.”,
    Złożenie zamówienia przez klienta, jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez klienta,
    Złożenie zamówienia przez klienta, jest poczytywane przez sklep internetowy, za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych klienta, wykorzystywanych przez sklep internetowy wyłącznie do celów zrealizowania zamówienia.
    Klientem, może być wyłącznie osoba która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (zgodnie z art. 10 – 24 k.c.).
    Przez złożenie zamówienia rozumie się, wypełnienie formularza zamówienia, w którym klient wybiera produkt który chce zamówić, a który to produkt w chwili wypełniania formularza zamówienia jest dostępny w ofercie sklepu internetowego,
    Umowa kupna – sprzedaży, zostaje zawarta w momencie, gdy klient otrzyma od sklepu internetowego drogą e–mail, informację o przyjęciu zamówienia,
    Klient jest zobowiązany w formularzu zamówienia, wypełnić obowiązkowo, takie pola jak: Imię i Nazwisko zamawiającego (klienta), adres dostawy, adres e- mailowy, formę płatności, sposób wysyłki, zamawiany produkt/produkty, rozmiar/rozmiary,
    W potwierdzeniu zamówienia, klient otrzyma takie informacje jak: Imię i Nazwisko zamawiającego (klienta), adres gdzie zostanie wysłany produkt/produkty, formę płatności jaką ma zapłacić klient za zamawiany produkt, sposób wysyłki, oraz wartość zamówienia towarów wraz z kosztem wysyłki (kwota jaką należy wpłacić na konto sklepu internetowego).  Potwierdzenie zamówienia na wyraźne życzenie klienta może zostać dokonane przez sklep telefonicznie. W przypadku, gdy Klient w przeciągu 3 dni roboczych nie otrzyma od sklepu internetowego potwierdzenia zamówienia, klient powinien skontaktować się ze sklepem w celu wyjaśnienia sprawy,
    Będą realizowane tylko prawidłowo wypełnione formularze. Nieprawidłowo wypełnione formularze utrudniają lub całkowicie uniemożliwiają realizację zamówienia. Obowiązkowo podać należy adres e – mail, gdyż tylko wtedy sklep internetowy będzie mógł skontaktować się z klientem w celu wyjaśnienia ewentualnych błędów w formularzu zamówienia,
    Płatność za zamówione produkty jest możliwa, przelewem lub „za pobraniem”,
    Realizacja przyjętego zamówienia rozpocznie się z chwilą zaksięgowania na koncie sklep internetowego wpłaty za zamówiony produkt, wraz z kosztem przesyłki, a w przypadku gdy klient wybrał opcje „za pobraniem”, w momencie potwierdzenia przez sklep przyjęcia zamówienia.

SZCZEGÓŁY REGULAMINU

    1.     OFERTA I JEJ PRZYJĘCIE

      Produkty, które są prezentowane na stronie internetowej sklepu internetowego, nie są stanem magazynowym firmy. W przypadku, gdy klient zamówi produkt, którego sklep internetowy nie posiada na stanie magazynowym, sklep zobowiązuje się w przeciągu 3 dni roboczych (liczonych od dnia następującego po dniu w którym sklep internetowy przyjął zamówienie), poinformować klienta o fakcie wyczerpania zapasów.

Wszystkie ceny oferowanych produktów są cenami brutto (w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą o VAT). Ceny są podawane w złotych polskich (PLN).

Ceny nie zawierają kosztów wysyłki towaru.

Czas realizacji zamówienia, w przypadku opcji „za pobraniem” – 1 do 10 dni od dnia przyjęcia zamówienia, w przypadku płatności przelewem – 1 do 10 od dnia zaksięgowania wpłaty za produkt wraz z kosztami dostawy.Sklep zastrzega, że czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu w jakim dostawca (Kurier) dostarczy produkt.

W przypadku, gdy klient wpłaci jakąkolwiek kwotę na konto sklepu internetowego, przed otrzymaniem potwierdzenia zamówienia, sklep internetowy zobowiązany jest zwrócić przelaną kwotę na konto klienta w przeciągu 3 dni roboczych, od daty poinformowania klienta przez sklep internetowy o niemożliwości wykonania zamówienia.

    2.     KOSZTY PRZESYŁKI PRODUKTU

Koszty przesyłki zamówionego produktu jest darmowy dla każdego zamówienia powyżej 1500zł netto
Sklep internetowy dostarcza zamówione produkty za pośrednictwem:

a) Kurier: (czas realizacji  około 1-2 dni)

-         paczka                                         

-         paczka pobraniowa                                              

    3.     ZAPŁATA ZA ZAMÓWIONY PRODUKT I DOSTAWĘ:

Sklep internetowy, realizuje zamówienia, płatne przelewem na konto sklepu internetowego lub za pobraniem.

Wpłata za zamówiony produkt, powinna zostać uiszczona na konto sklepu:

Wpłata powinna obejmować cenę podaną przy zamówionym produkcie.

W tytule przelewu klient powinien podać nr zamówienia.

    4.     CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Hurtownia realizuje zamówienia od 1 do 2 dni licząc od daty, zaksięgowania na koncie sklepu internetowego kwoty zamówienia, lub w przypadku opcji płatności za pobraniem, od daty  otrzymania potwierdzenia zamówienia przez sklep internetowy

 

    5.     ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient, który zawarł umowę kupna – sprzedaży ze sklepem internetowym, może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od daty wydania przez sklep internetowy zamówionego produktu (data wydania produktu, jest to dzień w którym klient otrzymał przesyłkę od dostawcy). Klient może odstąpić od umowy, nie podając  przyczyn, do rozwiązania umowy wystarczy, aby klient wypełnił oświadczenie o odstąpieniu od umowy, i wysłał wypełnione oświadczenie drogą e – mail, lub za pośrednictwem poczty na adres sklepu internetowego w nieprzekraczalnym terminie 10 dni. Zwrot zamówionej rzeczy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż do 14 dni, od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszt zwrotu zakupionego produktu, ponosi klient.

    6.     REKLAMACJA

Zgłoszenie reklamacji z tytułu niezgodności przedmiotu sprzedaży z umową, powinno nastąpić na piśmie (drogą e – mail, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej). Klient w terminie 14 dni otrzyma decyzję o uznaniu, bądź nie uznaniu reklamacji.

Jeśli reklamacja zostanie uznana, klient otrzyma nowy towar, w przypadku, gdy zakupiony (i reklamowany) towar będzie wyczerpany, sklep internetowy zobowiązuje się zaoferować inny produkt (w podobnej cenie) lub zwrócić cały koszt jaki klient poniósł przy zakupie i reklamacji wadliwego towaru.

Sklep internetowy ponosi koszty transportu reklamowanego towaru.

W zakresie uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu klient powinien sporządzić w obecności dostawcy produktu protokół uszkodzeń.

    7.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie:

a)      Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93),

b)      Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002r., Nr 141, poz. 1176),

c)      Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. z 2000r. , Nr 22, poz. 271),

d)      Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204)

e)      Ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926).

f)       Ustawa Prawo przewozowe (Dz. U. z 1984r. Nr 53, poz. 272).

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2018r

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zamiany Regulaminu obowiązują od daty pojawienia się zmian na stronie www.bulinexlebork.pl .Zamówienia klientów, przed zmianą Regulaminu realizowane są według Regulaminu  

z dnia składania zamówienia.

W przypadku sporów, sądem właściwym, jest sąd właściwy wg kodeksu postępowania cywilnego.

Dane osobowe, które klient podaje w formularzu zamówienia, są chronione i nieudostępniane osobom trzecim, dane osobowe Klientów, sklep internetowy wykorzystuje wyłącznie do realizacji zamówienia. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności w przypadku błędnego podania danych osobowych klienta.

Każdy klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.